KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Eraslan Meşrubat Dağıtım Emlak Gıda Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“ Şirket”)
kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan ilgili uygulanacak mevzuat
ile şirket içi düzenleyici kurallar doğrultusunda her açıdan uyumluluk göstermek için azami
gayreti göstermektedir. Bu sebeple Şirket’imizle bilgilerini paylaşan tüm şahıslara ait her türlü
kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili ikincil mevzuata
uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Kanun kapsamında
kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirtilen sınırlar
çerçevesinde işlemektedir.

a) Veri Sorumlusu
KVKK uyarınca, kişisel verileri işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (“kişisel veri
sahibi”) dair her türlü kişisel veri işleme faaliyeti KVKK kapsamında değerlendirilmektedir. Bu
doğrultuda kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimizdir. İşbu Aydınlatma Metni
kapsamında Şirket’imizin ilgili kişisel verileri kullanımı detaylandırılmış olup, ilgili yerlerde
duruma göre gerekli teknik altyapı ile en üst düzeyde veri güvenliği desteği vermek konusunda
ve belirtilen amaçlarla verilerin işlenmesi için aşağıda belirtildiği üzere üçüncü kişilerden destek
alınabilecektir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; Şirket’imizin tüm
temsilcisi olduğu markaları adına en iyi hizmeti verebilmesi için gerekli çalışmaların iş
birimlerimiz tarafından yapılması, Şirket’imiz ve Şirket’imizin iş ortakları, çözüm ortakları,
tedarikçileri, iştirakleri ve grup şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin
beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi,
tanıtılması, pazarlanması, satışı, satış sonrası hizmetlerin sunulması için gerekli olan
aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili
kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere
önerilmesi ve tanıtılması için çalışmalar yapılması, söz konusu ürün ve hizmetlerin içerikleri
konusunda bilgilendirme yapılması, yasal mevzuata uygun şekilde onay alınmak suretiyle ticari
elektronik ileti gönderilebilmesi, promosyon ve diğer organizasyonların yürütülmesi, Şirket’imiz
tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş
birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş stratejilerinin geliştirilmesi
ve iş süreçlerinin yürütülmesi, müşteri yönetimi ve şikayetlerin takibi, ürün anketleri ve
Şirket’imize gönderdiğiniz soruların takibi, Şirket’imiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari
operasyonlar, hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi ve Şirket’imizin ticari
ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket’imizin ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde
olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla (“Amaçlar”)
işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, Amaçlar ile sınırlı olarak, bunların yerine getirilebilmesi ve veri
güvenliğinizin sağlanması için gereken ölçüde ve sınırlı olmak kaydıyla Yerli ve Yabancı
Tedarikçilerimize , iştiraklerimize, doğrudan ve dolaylı global ve yerel grup şirketlerimize, iş
ortaklarımıza, hukuki, mali, denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize, yargı
mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, yasal haklarımızın
korunması ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla avukatlar ve/veya denetçiler ile
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
gerekli tüm tedbirler Şirket’imiz tarafından alınarak aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde
yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük
prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve
işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Şirket’imiz tarafından e-posta, telefon, internet
sitemiz, mobil internet sitemiz ve talep/şikayet platformları kanallarıyla (yöntemleriyle) ve ürün
ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi, taleplerin / şikayetlerin değerlendirilmesi
ile kampanya / yarışma ve promosyon katılım taleplerinin alınması yoluyla toplanabilecektir. Bu
kapsamda toplanan her türlü sözlü veya yazılı veri, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen Amaçlar kapsamında
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Açık, anlaşır bir şekilde talebinizi içerir ıslak imzalı dilekçe ile beraber bu haklarınızı aşağıda yer
alan yöntemlerden birini tercih ederek kullanabilirsiniz:
1) Eraslan Meşrubat Dağıtım Emlak Gıda Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ovaakça
Santral Mh. İstanbul Cd. No:658/1 Osmangazi / BURSA Türkiye adresine şahsen iletilmesi
(Yanınızda kimliğinizi doğrulayan nüfus cüzdanı/ehliyet gibi bir belgeyi bulundurmanız
gerekmektedir aksi takdirde başvurunuz işleme alınmayacaktır).
2) ) Eraslan Meşrubat Dağıtım Emlak Gıda Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ovaakça
Santral Mh. İstanbul Cd. No:658/1 Osmangazi / BURSA adresine noter vasıtası ile gönderilmesi.
3) 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla “eraslanmesrubat@hs03.kep.tr” gönderilmesi.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yukarıda belirtilen yöntemlerle
Şirket’imize iletmeniz durumunda Şirket’imiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Şirketimizle iş ilişkisinde bulunan müşterilerimizin, kişisel verilerini içeren bilgi ve belgeler
toplanmakta, basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydedilmekte ve
işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için
gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden
ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş
süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için
ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin
yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket etkinliklerinin
yönetimi ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin
temini amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve için gerektiği ölçüde ve
bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla Eraslan Meşrubat ve Türkiye’deki iştiraki bulunan yurtdışında
kurulu Tedarikçi, grup şirketleri, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, grup şirketlerimize, iş
ortaklarımıza, hukuki, mali, denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize, yargı
mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına ile veri güvenliğiniz
sağlanarak ve gerekli tüm tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir.

Scroll to Top